درباره ما:

شرکت آرمان گرایان در صدد است تا با ارائه خدمات نوین در راستای مشاوره، شما عزیزان را در رسیدن به اهدافتان یاری کند.

سازمان های صنعتی و تولیدی در عصر حاضر بدون مشاوران صنعتی دارای مشکلات متعددی می شوند از این رو مشاوران ما در تمامی مراحل از مقدمه شروع کار ، تا پایان تولید ، بازایابی و فروش همراه شما هستند تا دچار بحران نشوید.

مشاوران صنعتی در سازمان ها ، حیطه گسترده ای را در بر میگیرند پس قابلیت این را دارند که در بسترهای مختلفی فعالیت کنند.

متخصصین مجموعه آرمان گرایان با تجربه سالیانه در زمینه مشاوره صنعتی ، در خدمت گذاری حاضرند.

مشاوره: ﻣﺸﺎوره فرآیندی اﺳﺖ که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه به صورت خدمت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب ﻗﺮارداد (ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، در اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ.

اجرا: در بخش اجرایی به بخش های تبلیغات ، فروش و بازاریابی پرداخته می شود که در تمام بخش ها احتساب زمان و هزینه برای نتیجه گیری کامل الزامی است.

 

 

logo-samandehi