تلفنی:

 

مشاوره تلفني مركزي است با مشاوران صاحب مدرك و با تجربه دركار مشاوره تلفني كه با برقراري ارتباط مشاوره اي به بررسي مشكلات، مسائل و بحران ها (در يك نوبت يا مدت طولاني تر) مي پردازد. هدف از مشاوره تلفني برطرف نمودن نيازهاي فوري تماس گيرندگان است.

با توجه به تنوع تماس گيرندگان و گوناگوني مشكلات آنان گاه ضرورت مي يابد كه براي ارايه راهنمايي و مشاوره مناسب، تماس گيرندگان در مجموعه حضور به عمل برسانند. بنابراين ارجاع تماس گيرندگان يكي از اقدامات خدماتي- تكميلي مشاوران تلفني محسوب مي شود.